Skatteinformation - Storbritannien

Her kan du læse om skat i Storbritannien vedr. dine investeringer i Jyske Invest International. Når du er fuldt skattepligtig til Storbritannien – og ikke til Danmark - skal du IKKE beskattes i Danmark af dine investeringer i Jyske Invest international.

Fra den 1. januar 2013 blev Jyske Invest International omlagt til ”UK Reporting Funds” dvs. afdelinger som indberetter årets indtægter m.v. til de engelske skattemyndigheder.

Generel information

Denne information om engelsk beskatning er generel information og udgør ikke konkret skatterådgivning. Skatteafsnittet gælder ikke investorer, som er selskaber eller børshandlere og heller ikke i tilfælde, hvor der er tale om Jyske Invest afdelinger, som er obligationsafdelinger. Vi opfordrer alle investorer og potentielle investorer til at søge individuel professionel skatterådgivning vedrørende deres konkrete skattemæssige stilling.

Baggrundsinformation

De britiske regler om offshore-fonde blev indført for at bremse engelske investorers mulighed for skatteundgåelse ved at skjule investeringsindkomst i såkaldte offshore-fonde. Den manglende lovgivning gjorde det muligt at konvertere investeringsindkomst til kapitalgevinster, som derefter kunne underlægges en lavere overordnet skattesats. Eksempelvis skulle en engelsk investor løbende betale skat af kursgevinster med en marginalsats på 28 %, sammenholdt med beskatning af investeringsindkomst med op til 45 %.

For at eliminere denne form for skatteundgåelse beskattes afkast ved afståelse af beviser i offshore-fonde med indkomstskat, medmindre investeringsforeningen har opnået status som ”UK Reporting Fund”.

Investorer, der er fuldt skattepligtige i Storbritannien, kan generelt drage fordel af at være underlagt kursgevinstbeskatning ved afståelse af en andel i en Jyske Invest UK Reporting Fund afdeling. Investoren skal imidlertid beskattes af en nærmere bestemt andel af afdelingens ' årlige indkomst, uden hensyn til hvorvidt indkomsten faktisk er udloddet til investoren. Beløbet oplyses af Jyske Invest International som ”Reporting Income”.

Der gælder særlige regler, såfremt afdelingen omlægges til 'Reporting Fund' i løbet af den periode, hvor investoren ejer beviser i afdelingen. I dette tilfælde kan investorer eventuelt foretage et valg af beskatning med henblik på at sikre, at investeringsbeviserne opnår kapitalstatus ved afståelse. Valget vil imidlertid udløse skattepligtig offshore indkomst (op til 45%) , på dagen hvor offshore-fonden opnår 'Reporting Fund' status.

Skattemæssige konsekvenser for UK-baserede investorer i Jyske Invest afdelinger

Jyske Invest har af HMRC (de engelske skattemyndigheder) fået godkendt alle sine afdelinger som 'UK Reporting Funds' med virkning fra 1. januar 2013.

Det vedhæftede diagram sammenfatter de sandsynlige skattemæssige konsekvenser for UK-baserede investorer, som følge af godkendelsen som 'UK Reporting Fund', der har (eller har haft) investeringsbeviser i disse Jyske Invest afdelinger.

Investorer med investeringsbeviser i disse afdelinger bør gennemgå den årlige 'Reporting Fund' information, der findes på Jyske Invests hjemmeside, og angive relevante informationer på deres britiske selvangivelse.


Ofte stillede spørgsmål

Hvornår bør jeg vælge kursgevinstbeskatning af investeringsbeviserne?

Der kan kun vælges kursgevinstbeskatning, hvis der var gevinst på investeringsbeviserne baseret på markedsværdien pr. 1. januar 2013. Valget foretages normalt på en britisk selvangivelse for året, der sluttede 5. april 2013. Valget medfører en konverteringsskat, som er forskellen mellem markedsværdien ved konverteringen og anskaffelsessummen for investeringsbeviserne, der normalt beskattes som indkomst med op til 45% på konverteringsdatoen.

Såfremt investeringsbeviserne står til gevinst, men der ikke vælges kursgevinstbeskatning, vil fremtidige gevinster på beviserne fortsat blive beskattet som indkomst. Såfremt investeringsbeviserne i afdelingerne ikke står til en gevinst, kan der ikke foretages et beskatningsvalg, men beviserne vil normalt automatisk kvalificere til kursgevinstbeskatning.

Bliver jeg kun beskattet af de beløb, der årligt udloddes til mig?

Jyske Invests afdelinger er akkumulerende afdelinger, hvorfor der ikke forventes at der sker udlodninger.

Investorer i 'Reporting Funds' beskattes normalt med udgangspunkt i en anslået udlodning af afdelingens indkomst, der behandles som foretaget den 30. juni efter afslutningen af det pågældende regnskabsår. Den anslåede udlodning udgør en andel af den indkomst, der er opnået i hver afdeling, hvori investoren ejer investeringsbeviser ved afslutningen af hvert år. Skatteinformation vedrørende anslået udlodning (Reporting Income) er tilgængelig senest seks måneder efter afslutningen af afdelingens regnskabsår (dvs. pr. 30. juni det efterfølgende år).

Beløbet behandles skattemæssigt som yderligere anskaffelsessum for investors beviser og er dermed fradragsberettiget i forbindelse med beregningen af kursgevinst ved salg af investeringsbeviset.

Jeg er fuldt skattepligtig i Storbritannien men har status som 'non-domiciled'. Hvad skal jeg angive på min selvangivelse?

Investorer, der er fuldt skattepligtige i Storbritannien og har status som ’non-domiciled’ kan vælge mellem at blive beskattet på remittance basis eller på arising basis.

Beskatning på ”remittance basis” betyder, at investor beskattes i England af indkomst og kapitalgevinster fra Storbritannien, og kun af udenlandske indtægter i det omfang de overføres til Storbritannien. Beskatning på ”arising basis” betyder, at investor beskattes i England af indkomst og kapitalgevinster i det indkomstår, hvori de opstår, uanset om de hidrører fra Storbritannien eller udlandet, og uanset om de overføres til Storbritannien.

Såfremt du mener, at du er berettiget til at blive beskattet på 'remittance basis', bør du kontakte din skatterådgiver for at afklare, hvilke beløb, der skal angives i din selvangivelse for hvert skatteår.

Jeg købte mine investeringsbeviser inden 1. januar 2013 og solgte mine beviser med et tab. Kan jeg modregne tabene i min indkomst?

Tab, der opstår ved afståelse af investeringsbeviser i en Jyske Invest 'Reporting Fund' (eller en 'Non-Reporting Fund'), kan generelt ikke modregnes i en investors øvrige skattepligtige indkomst. Tabene betragtes som kurstab og kan, afhængig af investors konkrete skattemæssige stilling, modregnes i andre kursgevinster.