Skatteinformation - Tyskland

I det følgende kan du læse om skat i Tyskland vedr. dine investeringer i Jyske Invest International. Når du er fuld skattepligtig til Tyskland – og ikke til Danmark – så skal du IKKE beskattes i Danmark af dine investeringer i Jyske Invest International.

Fra og med 1. januar 2018 er beskatningen af investeringer i akkumulerende investeringsfonde grundlæggende ændret for investorer, der er skattepligtige i Tyskland.

Som privatinvestor bliver du fremover løbende beskattet af et afkast fastsat ud fra den basis rentesats, som Bundesministerium der Finanzen offentliggør multipliceret med tilbagekøbskursen på dine beviser ved årets begyndelse, på tysk kaldet ”Vorabpauschale”. Som udgangspunkt bliver du dog højst beskattet af den faktiske værdistigning på dine beviser gennem kalenderåret. Desuden er du skattepligtig, når du sælger dine beviser.

Hvis du har købt beviser før 1.1.2018 betragtes de som solgt til tilbagekøbskursen den 31.12.2017 og genkøbt den 1.1.2018 til samme kurs. Denne fiktive skattemæssige avance bliver du beskattet af, når du sælger dine beviser på et senere tidspunkt.

Der gælder særlige regler for de beviser, du har købt før 1.1.2009.

Vi henviser til den tysksprogede version af hjemmesiden for en nærmere forklaring på de tyske skatteregler fra 1.1.2018.

Estimeret udlodning af akkumuleret indkomst (ADDI) - Frem til 31.12.2017

Estimeret udlodning af den akkumulerede indkomst danner grundlag for fradrag af kildeskat med tilbagevirkende kraft fra en tysk betalingsagent, såfremt de akkumulerende ikke-tyske investeringsforeningsbeviser opbevares i et tysk depot på tidspunktet for bevisernes indløsning. For ikke-tyske akkumulerende afdelinger kan den årlige skattepligtige indkomst ikke pålægges kildeskat, eftersom der ikke er noget cashflow. Fradraget af kildeskat på ADDI med tilbagevirkende kraft gælder for selskaber og øvrige erhvervsinvestorer såvel som private investorer, der er fuldt skattepligtige i Tyskland.

Aktieafkast for selskaber og øvrige erhvervsinvestorer - Frem til 31.12.2017

Aktieafkastet består af udbytte samt realiserede og ikke-realiserede kursgevinster/-tab fra aktier og danner grundlag for beregning af erhvervsinvestorers aktiekapital, der ikke er underlagt skat, (der gælder 95% skattefritagelse for selskaber og 40% skattefritagelse for øvrige erhvervsinvestorer) ved indløsning af investeringsbeviser i afdelingerne. Det privilegerede beløb svarer til den positive difference mellem aktieafkastet for investeringsbeviserne i afdelingerne på afståelses- henholdsvis købstidspunktet. Pr. 1. marts 2013 indregnes udbytte ikke længere i det nye aktieafkast for selskaber.

Renteafkast - Frem til 31.12.2017

Renteafkastet repræsenterer afdelingens renteandel. Denne er kun relevant for private investorer ved køb af investeringsbeviser som negativ kapitalindkomst og som positiv kapitalindkomst ved afståelse af afdelingens investeringsbeviser.

Erklæring

Fra den 1.1.2018 afhænger beskatning hos den enkelte investor af, hvor stor en del af fondens formue der er investeret i aktier opgjort efter tyske skatteregler.

I disse erklæringer har vi angivet, om en fond investerer minimum 25% hhv. 51% i aktier:

Ansvarsfraskrivelse

Følgende skattekommentar med tilhørende information er af generel karakter og udgør ikke skatterådgivning, ligesom den ikke nødvendigvis er dækkende eller relevant for visse typer af investorer, eksempelvis selskaber og børshandlere. Alle investorer og potentielle investorer bør søge uafhængig professionel rådgivning vedrørende deres skattemæssige stilling, eftersom rådgivningen i sidste instans afhænger af deres specifikke beskatningsstatus og -forhold.