Risiko ved investering

Vi ser det som en stor tillidserklæring, når investorerne lægger deres investeringer i vores hænder. Derfor er en af vores vigtigste opgaver at være opmærksom på de markedsrelaterede og interne operationelle risici, som kan forekomme i driften af en investeringsforening. Det kræver en disciplineret og struktureret tilgang til risici.

Som investor skal du være bekendt med, at investering i en afdeling i Jyske Invest International altid medfører udstederspecifik-, likviditets- og modpartsrisiko samt risici forbundet med investeringsbeslutningerne og driften af foreningen. Under hver afdeling kan du læse mere om de risici, som er specifikke for den pågældende afdeling. Alle de nævnte risici kan have indflydelse på investeringernes værdi og er nærmere beskrevet under risikofaktorer.

Vores risikoansvarlige har et stort ansvar

Vi har udnævnt en risikoansvarlig, som har det overordnede ansvar for risikostyringen i hele Jyske Invest. Hans opgave er at identificere, vurdere, overvåge og rapportere risici, så vi hele tiden har mulighed for at være bevidste om og håndtere flest mulige risici. Han har også ansvaret for at sikre, at vores opgørelsesprincipper og modeller tager højde for kendte risici.

Herudover indgår risikovurderinger som et naturligt element i porteføljemanagernes beslutninger om investeringer.


Sådan overvåger vi markedsrisici

Uanset om man er en investeringsforening eller privat investor, vil der altid være en markedsrisiko forbundet med at investere. Vores risikoovervågning hjælper os med at undgå uhensigtsmæssigt store afvigelser fra markedsafkastet i de enkelte porteføljer.

På porteføljeniveau

Vi arbejder med risikomodeller både på portefølje- og på værdipapirniveau. På porteføljeniveau anvender vi Bloomberg PORT+ til bl.a. risikomåling, scenarieanalyser og detaljeret indsigt i, hvordan afkast og risiko er sammensat i vores porteføljer. Vi bruger også Bloomberg PORT+ til at opdele vores afkast i enkeltkomponenter, så vi efterfølgende ved, hvilke papirer vi har tabt og tjent på.

På værdipapirniveau

1. Aktier

På aktieniveau har vi udviklet modeller, der vurderer den enkelte aktie ud fra dens stabilitet og spredningseffekt på den samlede portefølje. Ved at fokusere på risiko på både portefølje- og aktieniveau sikrer vi, at risikostyring er en integreret del af vores investeringsproces på aktier.

2. Obligationer

Vi beregner traditionelle risikonøgletal - som fx effektiv rente og varigheden og dens følsomhed over for renteændringer - på alle obligationer, der indgår i vores afdelinger.

Vores indsats for at vurdere og imødegå risici gælder også for øvrige instrumenter.

Sådan overvåger vi operationelle risici

Når der er mennesker involveret i at løse en opgave, er der naturligvis også en risiko for, at de begår en fejl. Vi arbejder målrettet på at minimere risikoen for menneskelige fejl i alle vores processer.

Daglig kontrol af risikorammer

Hver morgen kontrollerer vi gennem vores administrationssystem beholdningerne i alle vores porteføljer for at sikre, at vi overholder den enkelte afdelings risikorammer og den gældende lovgivning på området.

Når vi handler

Beslutninger om investeringer bliver som udgangspunkt taget i fællesskab af henholdsvis Aktiegruppen og Obligations- og Allokeringsgruppen. På den måde forsøger vi at minimere den risiko, der kan være ved, at den enkelte porteføljemanager laver en fejlvurdering.

Vores porteføljemanagere har fuldmagt til at indgå handler på vegne af Jyske Invests afdelinger. I obligationsafdelingerne sender porteføljemanageren besked om en konkret handel til afdelingens driftsspecialist, som sikrer, at handlen ligger inden for de opstillede risikorammer og opfylder lovgivningens krav. Først herefter gennemføres og bogføres handlen. På aktiesiden udformer porteføljemanageren typisk en modelportefølje, som afdelingens driftsspecialist kontrollerer og omsætter til praksis.

Når vi har gennemført en handel med værdipapirer, får vi en opgørelse fra Jyske Bank, som er vores depotselskab. Vi kontrollerer, at opgørelsen stemmer overens med det, vi har registreret i vores system. På den måde undgår vi, at der er foretaget en handel, som ikke har været igennem vores kontrolprocedurer. Desuden kontrollerer vi to gange om måneden, at vores depot af værdipapirer i Jyske Bank stemmer overens med det, vi har registreret.

Vi lærer hele tiden af vores fejl

To gange om året udarbejder vi en opgørelse over de væsentlige fejl og overskridelser, vi har registreret i løbet af det foregående halve år. Opgørelsen bruger vi dels til at blive bedre til at forudse fejl, dels til at optimere vores processer, så vi undgår at begå de samme fejl igen. Opgørelsen danner baggrund for en rapport til bestyrelsen i Jyske Invest.

Vi har fokus på automatisering

Vi arbejder hele tiden på at automatisere vores processer for at begrænse den menneskelige faktor. Og jo mere vi automatiserer, jo større er behovet for et effektivt beredskab på it-siden. Vores beredskabsplan sikrer fx, at en anden server tager over, så vi hurtigt er i drift igen efter et eventuelt it-nedbrud.

Tilsyn udefra

Som investeringsforening er vi underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Finanstilsynet fører tilsyn med, at vi overholder lovgivningen i forhold til bl.a. investeringspolitik, risikoprofil og -rammer, placeringsgrænser, instrumentregler, bogføring, regnskab, indre værdi, offentliggørelse af prospekter og godkendelse af vedtægter. Det gør de dels ved, at vi sender dokumenter og redegørelser til dem, dels ved at komme på inspektion hos os.

Desuden kommer vores uafhængige revisorer på besøg flere gange om året. Revisorerne, som er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen, foretager lovpligtig revision af vores årsrapporter og gennemgang af halvårsrapporter. Ved den lovpligtige revision gennemgår de vores interne kontroller og foretager it-revision, skatterevision m.v.