Politik for ansvarlig og bæredygtig investering

Formål

Denne politik har til formål at beskrive, hvordan de administrerede foreninger under Jyske Invest Fund Management A/S forholder sig til ansvarlig og bæredygtig investering, og hvordan der kommunikeres om emnet. Politikken omfatter Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Invest International, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional (herefter Jyske Invest).

Opdatering, overvågning, ændring og godkendelse

Politikken skal ajourføres efter behov og som udgangspunkt en gang årligt.
Ansvarlig for opdatering af politikken er Head of Investment Controlling.
Politikken og ændringer heri godkendes af bestyrelsen for de omfattede foreninger, og bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S orienteres ved ændringer.

Politik om ansvarlig og bæredygtig investering

I Jyske Invest er det vores ansvar at varetage vores investorers interesse. Vi ser det som vores primære opgave at optimere investorernes afkast, og det udmønter vi i praksis ved at inddrage bæredygtighedsrelaterede forhold i investeringsprocessen.

Jyske Invest tager således samfundsansvar i forbindelse med investeringer hvilket indebærer, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) indgår som et parameter i vores investeringer.  Desuden har vi fokus på aktivt ejerskab, normbaseret og aktivitetsbaseret screening samt ESG-integration i investeringsbeslutningerne.

Grundlaget for Jyske Invests arbejde med ansvarlig investering er UN PRI’s principper for ansvarlig investering (Principles for Responsible Investment (PRI)), som foreningernes hoveddistributør og investeringsrådgiver, Jyske Bank A/S, har tilsluttet sig. UN PRI er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer.

Vi arbejder løbende på at styrke ESG-integrationen i vores investeringsprocesser. 

Normbaseret screening

Der foretages løbende normbaseret screening af investeringerne i Jyske Invest. Normbaseret screening betyder, at der løbende identificeres selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner inden for områder som miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

De internationale normer og konventioner, som der screenes for brud, på er eksempelvis:
FN’s Global Compact
Et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for selskabers arbejde med miljø, antikorruption, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder mv.

OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
Fastlægger en række principper om ansvarlig virksomhedsadfærd, hvoraf de væsentligste er menneskerettigheder, miljø, arbejdsforhold og antikorruption.

FN’s Menneskerettighedserklæring
Fastlægger forbud mod tvangsarbejde og diskrimination, ret til ytringsfrihed m.v.

ILO arbejdsmarkedskonventioner om værdige forhold for arbejdstagere
Konventioner om udryddelse af børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde og retten til faglig organisering

Vi ser ofte dialog og engagement som den mest hensigtsmæssige tilgang med henblik på at få det pågældende selskab til at ændre adfærd.

Omdrejningspunktet for arbejdet med håndteringen af overordnet forhold i relation til ansvarlige og bæredygtige investeringer er rådgivning fra Komité for ansvarlige investeringer (KAI), som er etableret hos foreningernes primære investeringsrådgiver Jyske Bank A/S. Komitéen mødes ad hoc i løbet af året og kan med kort varsel tage stilling til nye bæredygtighedsrelaterede emner vedrørende SRI, ESG, Impact og bæredygtighed. KAI orienterer årligt bestyrelsen i Jyske Invest om sine aktiviteter.

Aktivitetsbaseret screening

Jyske Invests investeringer får foretaget screening af selskaber baseret på de aktiviteter, de udfører. Foreningerne har fravalgt at investere i en række selskaber, der ikke lever op til principperne i denne politik, og hvor der ikke er udsigt til, at dialog vil resultere i en ændret adfærd. Foreningerne ekskluderer således konsekvent selskaber med aktiviteter, der kan relateres til kontroversielle våben: antipersonel-miner, klyngevåben, og atomvåben (hvor FN-traktaten om ”ikke-spredning af atomvåben” ikke overholdes).

Jyske Invest tilbyder desuden afdelinger hvor der foretages en større grad af aktivitetsbaseret screening af porteføljerne. I disse afdelinger ekskluderes selskaber, der producerer eller distribuerer våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning samt selskaber, der udfører udvinding, udvikling og raffinering af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Disse afdelinger benævnes "SRI" (Social Responsible Investment).

ESG-integration

Jyske Invest tilstræber, at ESG-forhold er en integreret del af de investeringsbeslutninger, der ligger til grund for investeringerne i foreningerne. Det betyder, at ikke-finansielle nøgletal, herunder selskabers evne til at håndtere ESG-forhold, integreres i investeringsprocessen for aktier og virksomhedsobligationer. ESG-integrationen tager udgangspunkt i en bæredygtig risikorating, der foretages af MSCI.

Alle afdelinger i Jyske Invest er underlagt principperne i denne politik, men herudover tilbydes desuden afdelinger med et særligt fokus på ESG-integration og som konsekvens heraf er underlagt specielle og skærpede krav til bæredygtige og ansvarlige investeringer.
Vi har fokus på at finde bæredygtige løsninger, der kan gå hånd i hånd med målsætning om bedst muligt afkast og et bredt investeringsunivers.

Særligt for statsobligationer

ESG-forhold inddrages også ved investering i statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande. Vurderingen af ESG-forhold tager udgangspunkt i data fra MSCI, som overordnet vurderer landene ud fra en række ESG-forhold. Landene tildeles på baggrund af analysen en overordnet ESG-rating mellem AAA og CCC.

Jyske Invest foreningernes investeringer i statsobligationer overholder desuden internationale sanktioner og forbud vedtaget af FN og EU.

Rapportering

På jyskeinvest.dk og jyskeportefolje.dk kan du løbende holde dig orienteret om den bæredygtige profil for udvalgte afdelinger.

Vi tilstræber, at information om afdelingers bæredygtige profil løbende udvides til øvrige afdelinger og foreninger.
Denne politik tager afsæt i Investering Danmarks brancheanbefaling for minimumshåndtering af bæredygtighed. Vi arbejder løbende på at styrke vores håndtering af bæredygtighed.
Jyske Invest foreningerne kommunikerer i hel- og halvårsrapporter om den seneste udvikling på området. I disse rapporter kommunikerer Jyske Invest foreningerne om status på arbejdet med ansvarlige og bæredygtige investeringer samt arbejdet med aktivt ejerskab og rapporterer om antallet af sager og udviklingen.
Denne politik kan findes på foreningernes hjemmesider.