Politik for ansvarlig og bæredygtig investering

Formål

Denne politik beskriver, hvordan de administrerede foreninger administreret af Jyske Invest Fund Management A/S (herefter JIFM) forholder sig til ansvarlig og bæredygtig investering. Politikken omfatter Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Invest International, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional (herefter Jyske Invest).

Denne politik tager afsæt i Investerings Danmarks brancheanbefaling for minimumshåndtering af bæredygtighed.

Politikken er den overordnede politik og tilgang til håndtering af ansvarlige og bæredygtige investeringer. Jyske Invest tilbyder afdelinger, hvor bæredygtighedselementer i højere grad er integreret i investeringsstrategien. Afdelingsspecifikke bæredygtighedselementer, herunder afdelingens bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt afdelingens bæredygtighedsrelaterede risici, oplyses af foreningernes prospekter og investoroplysninger.

Opdatering, overvågning, ændring og godkendelse

Politikken bliver revideret og opdateret efter behov og mindst én gang årligt.

Ansvarlig for opdatering af politikken er Investerings- og bæredygtighedsansvarlig. 

Politikken og ændringer heri godkendes af bestyrelsen for de omfattede foreninger, og bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S orienteres ved ændringer.

Politik om ansvarlig og bæredygtig investering

Denne politik understøtter intentionerne i Jyske Invest om at tage samfundsansvar og fremme bæredygtighed igennem ansvarlige og bæredygtige investeringer. 

Jyske Bank A/S har som foreningernes hoveddistributør og rådgiver tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI), som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer. Derudover har banken tilsluttet sig Principles for Responsible Banking og FN’s Global Compact. I Jyske Bank koncernen samt i Jyske Invest vurderer og tilslutter vi os løbende relevante initiativer, som understøtter arbejdet med ansvarlige og bæredygtige investeringer.

I Jyske Bank koncernen og i Jyske Invest arbejder vi løbende på at styrke arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed i vores investeringsprocesser og har et mål om i højere og højere grad at integrere relevante bæredygtighedsdata systematisk i processerne. 

Governancestruktur for håndtering af bæredygtighed

Jyske Invests primære investeringsrådgiver Jyske Bank A/S har nedsat et Forum for Ansvarlige og Bæredygtige Investeringer (FABI). Komiteen består af enheds- og afdelingsdirektører i og omkring Jyske Capital Markets og Private Banking-enheden i Jyske Bank. Jyske Invest er repræsenteret i FABI med en observatør.

FABI er Jyske Bank koncernens omdrejningspunkt for håndtering af overordnede forhold i relation til ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Bank koncernen. Desuden behandler FABI principielle investeringscases (fx på selskabs- og landeniveau), holdningsorienterede emner og eksklusionslister.

Beslutninger foretaget i FABI betragtes som rådgivning til Jyske Invest og formidles af Jyske Invests observatør i FABI til videre behandling og eventuel implementering i Jyske Invest. Som ved enhver anden rådgivning har Jyske Invest mulighed for at afvige fra rådgivningen og det er Jyske Invest, der træffer de endelige beslutninger vedrørende ansvarlige og bæredygtige investeringer i Jyske Invest.

Sådan investerer vi ansvarligt og bæredygtigt

I Jyske Invest udmønter vi politikken for ansvarlig og bæredygtig investering igennem følgende punkter:

  • Normbaseret screening
  • Aktivitetsbaseret screening
  • ESG-integration
  • Aktivt ejerskab (som er nærmere beskrevet i JIFMs politik for ansvarlig og bæredygtig investering).

Normbaseret screening

Jyske Invest foretager løbende (og minimum hvert kvartal) normbaseret screening af investeringerne indenfor egen porteføljeforvaltning (egne fonde) for at identificere selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. Kriterierne dækker bredt over områder som miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Screeningen tager udgangspunkt i data fra eksterne samarbejdspartnere.

Vi har grundlæggende to hovedtilgange, når et selskab sættes i forbindelse med et brud eller mistanke om brud på internationale normer og konventioner: dialog og eksklusion.

Vi ser ofte dialog som den mest hensigtsmæssige måde at få selskaber til at ændre adfærd. Vi vil derfor typisk gå i dialog med selskaber, hvor der konstateres en overtrædelse af FN Global Compact principperne, arbejdstagerprincipper fra ILO og OECD retningslinjer for multinationale virksomheder. Er der efter en periode ikke sket fremgang, vil selskabet blive udelukket fra ny investering, og der foretages frasalg. Konkret vil selskaber, hvor dialog har været fortløbende i to år uden fremskridt blive vurderet for eventuel udelukkelse og efter 4 år uden fremskridt vil der uden ophør ske udelukkelse med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. 

FABI rådgiver desuden om hvilke konkrete områder, der skal indgå i arbejdet om aktivt ejerskab, som sker i samarbejde med andre investorer. Dette vil som minimum omfatte internationale normer og konventioner men kan suppleres med tematiske emner som f.eks. klimaændringer.

De internationale normer og konventioner, som der screenes for, er eksempelvis:

FN’s Global Compact
Et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for selskabers arbejde med miljø, antikorruption, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder mv.

OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
Fastlægger en række principper om ansvarlig virksomhedsadfærd, hvoraf de væsentligste er menneskerettigheder, miljø, arbejdsforhold og antikorruption.

FN’s Menneskerettighedserklæring
Fastlægger forbud mod tvangsarbejde og diskrimination, ret til ytringsfrihed m.v.

ILO arbejdsmarkedskonventioner om værdige forhold for arbejdstagere
Konventioner om udryddelse af børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde og retten til faglig organisering

Aktivitetsbaseret screening

Jyske Invest foretager løbende screening af selskaber baseret på de aktiviteter, de udfører. Foreningerne ekskluderer indenfor egen porteføljeforvaltning (egne fonde) selskaber med aktiviteter, der kan relateres til konventionsomfattede våben: Antipersonel-miner, klyngevåben, kemiske våben, biologiske våben og atomvåben (hvor FN-traktaten om ”ikke-spredning af atomvåben” ikke overholdes).

Jyske Invest har i alle afdelinger fravalgt at investere i selskaber, hvis omsætning er knyttet til udvinding af termisk kul og tjæresand, og hvor omsætningen herfra overstiger 5 %. Dette fravalg er gældende indenfor egen porteføljeforvaltning, men søges i videst muligt omfang efterlevet i alle investeringer. I en række investeringsstrategier fravælges desuden investering i selskaber, hvor omsætning fra kulbaseret elproduktion overstiger 30%.

Jyske Invest tilbyder desuden afdelinger, hvor der foretages en større grad af aktivitetsbaseret screening af porteføljerne (ekslusionsstrategi). I disse afdelinger ekskluderes selskaber - inden for egen porteføljeforvaltning (egne fonde) - efter specifikke kriterier som fremgår af prospektet. Disse afdelinger benævnes ”SRI” (Social Responsible Investment).

ESG-integration i investeringsbeslutningsprocessen

I Jyske Invest har vi fokus på at finde bæredygtige løsninger, der kan gå hånd i hånd med målsætningen om bedst muligt afkast og et bredt investeringsunivers.

Udgangspunktet for vores investeringer er at have adgang til et bredt investeringsunivers samtidig med, at vi tilstræber at optimere afkastet eller reducere risikoen ved at tage højde for selskabers håndtering af bæredygtighedsrisici. Vi vurderer løbende selskabernes strategi og målsætninger for en bæredygtig omstilling og inddrager det i investeringsbeslutningerne.

Oplysninger om, hvordan afdelingerne integrerer bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger er beskrevet i prospekt eller investoroplysninger samt i JIFMs politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger.

Særligt for statsobligationer

Jyske Invest integrerer bæredygtighed og ESG-forhold i investeringsbeslutninger på statsobligationer – primært med fokus på statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande. Jyske Invest bruger data fra en ekstern samarbejdspartner, som vurderer landene på ESG ud fra en række forhold omkring bæredygtighed og ESG.

Jyske Invest overholder internationale sanktioner, der f.eks. forbyder investeringer i bestemte lande eller selskaber og ekskluderer statsobligationer udstedt af lande, der er omfattet af EU-sanktioner mod finansielle transaktioner med landet eller mod ledende personer, hvor det kan være svært at adskille disse og staten/ centraladministrationen i det givne land.

Rapportering

På www.jyskeinvest.dk, www.jyskeinvest.com og www.jyskeportefolje.dk samt i foreningernes prospekt og investoroplysninger kan du løbende holde dig orienteret om den bæredygtige profil for udvalgte afdelinger.

I årsrapporten rapporteres om den seneste udvikling på området og det fremgår hvordan de enkelte afdelinger har levet op til deres bæredygtighedskriterier jf. nærværende politik samt oplysningerne i prospekt og investoroplysninger.