175,90

Indre værdi
kl. 13:01

-0,18%

Ændring
Summarisk risikoindikator

Investeringspolitik

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje, som forventes at have en lavere volatilitet end det globale aktiemarked. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens reference indeks.
Derudover er det målet at afdelingen har lavere risiko, målt ved kursudsving, end afdelingens referenceindeks.
Afkastet og risikoen måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter og værdipapirudlån

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark: Intet

Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke findes et repræsentativt indeks, der fuldt ud afspejler afdelingens investeringsstrategi, men til afkast- og risiko sammenligning anvendes et referenceindeks.
Afdelingens referenceindeks: MSCI ACWI Minimum Volatility Net Total Return Index

Fakta

06.12.2013
DK0060512358
Aktieafdelinger
USD
Ja
Ja
Ja
A1W81K
22747035
30.11.2023
14.305.000 USD