174,59

Indre værdi
30.11.2021

-0,43%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingen investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Andelen af aktier ligger mellem 30 – 60%. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Der investeres også i obligationer og aktier fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse værdipapirer er forbundet med en vis risiko.

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i NOK eller valutakurssikret overfor NOK. NOK, valutaen der er nævnt i afdelingens navn, er afdelingens basisvaluta, og ikke nødvendigvis den valuta, hvori afdelingens investeringer bliver foretaget.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

50% JPM GBI Global (Hedged into EUR)
40% MSCI World Index (Net Total Return)
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

05.05.2008
DK0060129815
Strategiafdelinger
NOK
Ja
Ja
Ja
A0Q3QR
3930875
29.10.2021
120.482.000 NOK