164,81

Indre værdi
23.03.2023

0,36%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingens midler investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i lokalvalutaer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination, især i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa  og Afrika. Investeringerne i lokalvalutaer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko.

Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. Der kan også investeres i instrumenter udstedt af andre udstedere, forudsat at instrumenterne er denomineret i lokalvalutaer fra de nye markeder. Herudover kan der investeres i instrumenter udstedt i andre valutaer end lokalvalutaer, forudsat at afkastet på instrumenterne er relateret til udviklingen i en eller flere lokalvalutaer eller obligationsrenter fra de nye markeder. Som en del af afdelingens investeringer kan der foretages indskud i pengeinstitutter.

Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.

Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Investeringer i alle andre valutaer vil som udgangspunkt blive kurssikret overfor EUR.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2013

Fakta

15.12.2005
DK0060009751
Obligationsafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0NCYL
2355476
28.02.2023
2.313.000 EUR