183,82

Indre værdi
23.09.2022

-1,47%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingen investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Andelen af aktier ligger mellem 40 – 80%. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Der investeres også i obligationer og aktier fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse værdipapirer er forbundet med en vis risiko. 

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret overfor EUR.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

60% MSCI World Net Total Return EUR Idx
30% JPM GBI Global Total Return Level Hedged EUR
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% JPM EMBI Global Diversified Hedged EUR

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

01.07.2005
DK0060004794
Strategiafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0M112
2199380
31.08.2022
16.866.000 EUR