164,77

Indre værdi
24.09.2021

-0,09%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i en globalt sammensat aktieportefølje. Selskaberne er spredt på regioner, lande og sektorer. Porteføljen vil typisk bestå af 30 – 50 selskaber. Der investeres også i aktier fra emerging markets. Disse aktier er forbundet med en vis risiko.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Binavn: Favourite Equities

Benchmark

MSCI World Index (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005

Fakta

24.07.2000
DK0016262488
Aktieafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0B73C
1759152
31.08.2021
14.233.000 EUR