135,32

Indre værdi
23.03.2023

-0,84%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingen investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Andelen af aktier ligger mellem 60 - 100%. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Der investeres også i obligationer og aktier fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse værdipapirer er forbundet med en vis risiko.

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret overfor EUR.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

80% MSCI World Net Total Return EUR Index
10% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EUR

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

24.07.2000
DK0016262215
Strategiafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0B73B
1759146
28.02.2023
4.561.000 EUR