116,01

Indre værdi
01.07.2022

0,35%

Ændring

Investeringspolitik

Jyske Invest Balanced Strategy USD er en andelsklasse under afdelingen Jyske Invest Balanced Strategy CL.

Afdelingen investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Andelen af aktier ligger mellem 30 – 60%. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Der investeres også i obligationer og aktier fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse værdipapirer er forbundet med en vis risiko.

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i USD eller valutakurssikret overfor USD.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

50% JPM GBI Global (Hedged into EUR)
40% MSCI World Index (Hedged into EUR, NTR)
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

13.11.2015
DK0060656197
Strategiafdelinger
USD
Ja
Ja
Ja
A143YD
Not specified
30.06.2022
7.704.000 USD
30.06.2022
77.015.000 EUR