104,23

Indre værdi
01.07.2022

0,38%

Ændring

Investeringspolitik

Jyske Invest Stable Strategy GBP er en andelsklasse under afdelingen Jyske Invest Stable Strategy CL.

Afdelingen investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Andelen af aktier ligger mellem 0 - 40%. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationaleusd organisationer. Der investeres også i obligationer og aktier fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse værdipapirer er forbundet med en vis risiko.

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i GBP eller valutakurssikret overfor GBP.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Hvis man beregner afdelingens forventede afkast med anvendelse af de senest offentliggjorte samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger og afdelingens omkostninger, er resultatet negativt. Afdelingen er derfor måske ikke egnet til investering af midler, der ellers kan placeres til 0% eller mere med samme eller lavere risiko.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

65% JPM GBI Global (Hedged into EUR)
20% MSCI World Index (Hedged into EUR, NTR)
7.5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
7.5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

14.06.2016
DK0060729333
Strategiafdelinger
GBP
Ja
Ja
Ja
A2AMHH
Not specified
30.06.2022
7.790.000 GBP
30.06.2022
119.894.000 EUR