179,36

Indre værdi
kl. 13:01

0,19%

Ændring
Summarisk risikoindikator

Investeringspolitik

Jyske Invest Stable Strategy EUR er en andelsklasse under afdelingen Jyske Invest Stable Strategy CL.

Afdelingen investerer i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Andelen af aktier ligger mellem 0 - 40%. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Der investeres også i obligationer og aktier fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse værdipapirer er forbundet med en vis risiko.

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret overfor EUR.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

65% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
20% MSCI World Net Total Return EUR Index
7.5% ICE BofA Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
7.5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EURO

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

24.07.2000
DK0016262058
Strategiafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0B729
1759139
29.02.2024
63.161.000 EUR
29.02.2024
73.998.000 EUR