48,80

Indre værdi
24.09.2021

-0,27%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i en global portefølje af obligationer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Der investeres også i obligationer fra emerging markets og i obligationer udstedt af virksomheder. Disse obligationer er forbundet med en vis risiko.

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret overfor EUR.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Hvis man beregner afdelingens forventede afkast med anvendelse af de senest offentliggjorte samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger og afdelingens omkostninger, er resultatet negativt. Afdelingen er derfor måske ikke egnet til investering af midler, der ellers kan placeres til 0% eller mere med samme eller lavere risiko.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

80% JPM GBI Global (Hedged into EUR)
10% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012

Fakta

12.04.1991
DK0016261670
Strategiafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0B725
1759129
31.08.2021
7.520.000 EUR