260,07

Indre værdi
15.04.2021

-0,10%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingens midler investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer denomineret i DKK. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. 

Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Hvis man beregner afdelingens forventede afkast med anvendelse af de senest offentliggjorte samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger og afdelingens omkostninger, er resultatet negativt. Afdelingen er derfor måske ikke egnet til investering af midler, der ellers kan placeres til 0% eller mere med samme eller lavere risiko.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

Nordea Constant Maturity 5Year Government Bond Idx

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012

Fakta

22.03.1994
DK0016260003
Obligationsafdelinger
DKK
Ja
Ja
Ja
A0B72S
1759054
31.03.2021
369.353.000 DKK