Indkaldelse til valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S

05.01.2024

Investeringsforeningen Jyske Invest International indkalder til Investorforum. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 98 har investorerne, i de investeringsforeninger og kapitalforeninger, som Jyske Invest Fund Management A/S administrerer, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S. Investorforum afholdes efter vedtægternes § 12 og tilhørende valgregulativ, se bilag til indkaldelsen.

Indstilling af kandidat
Der opfordres til at indsende eventuelle forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant til Jyske Invest Fund Management A/S. Kandidatforslag kan indsendes på mailadressen [email protected] eller pr. brev til Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. For at opstille en kandidat skal der gives en række oplysninger om stilleren og kandidaten i en opstillingsformular, som kan findes længere nede i teksten, med henblik på, at investorerne kan vurdere kandidaternes forudsætninger for at bestride hvervet som investorrepræsentant.

Forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant kan indsendes fra den 5. januar 2024 og skal være modtaget hos Jyske Invest Fund Management A/S senest den 26. januar 2024 kl. 16.00.

Enhver stemmeberettiget investor kan opstille en kandidat til valget af investorrepræsentant. Investor kan ikke opstille sig selv som kandidat, og hver investor kan kun opstille én kandidat.

Krav til investorrepræsentant

  • Kandidater skal opfylde visse krav bl.a. kravet om fyldestgørende erfaring for at udøve bestyrelseshvervet, samt at de ikke tidligere er straffede og ikke har været under konkursbehandling, betalingsstandsning mv.
  • Kandidater skal i den forbindelse vurderes af Finanstilsynet i forhold til egnethed og hæderlighed (Fit & proper).
  • Kandidater må ikke i kraft af deres stilling eller øvrige hverv have interesser, der kan være i konflikt med selskabets interesser.

Valghandlingsperiode
Valghandlingsperioden løber fra den 6. februar til og med 13. februar 2024. Valget afvikles elektronisk.

Der henvises til valgregulativet for yderligere informationer om valg af investorrepræsentant.

Valgregulativ

Opstillingsformular til kandidater