Afkastoverblik juni 2021

07.07.2021

Nyheder
Inflationsdebatten fortsatte i juni – mens Delta-versionen lurede i baggrunden

Verdens økonomier er stærkt på vej tilbage i gear, efterhånden som antallet af vaccinerede stiger og smittetallene falder. Det var tydeligt igen i juni, hvor de økonomisk følsomme sektorer havde det bedst og hvor de økonomiske nøgletal, herunder ikke mindst inflationen, stadig pegede opad. Nye tal viste, at EU-landene er kommet godt med – efter i en periode at have haltet efter USA og Storbritannien. Et konjunkturbarometer for EU i juni viste den største fremgang i 15 år. Industriproduktionen i både USA, Europa og Japan nærmede sig i løbet af juni niveauet fra før Corona-krisen. Indtil nu har Delta-versionen af COVID19 ikke afsporet hverken verdensøkonomien eller investorerne, men den nye virus-variants aggressive adfærd har dog ligget som en latent trussel.

Den amerikanske centralbank (FED) anerkendte det økonomiske comeback
Den amerikanske centralbank (FED) har anerkendt det økonomiske comeback. Det blev bekræftet i kølvandet på seneste møde hos centralbankens rente-komité, hvor banken valgte at holde sine toneangivende rentesatser uændrede. Imidlertid viste en undersøgelse blandt komitéens medlemmer, at tidspunktet for første renteforhøjelse er fremrykket fra 2024 til 2023, som det ser ud nu. Inden da er der dog en række kvantitative tiltag, der først skal rulles tilbage – herunder centralbankens opkøb af rentebærende værdipapirer i markedet. Centralbankchef Jerome Powell fastholdt de månedlige opkøb, men indikerede samtidig, at det snart kan blive tid til at genoverveje den beslutning.

Markedsafkast
Verdens aktiemarkeder genoptog de positive takter i juni, stærkt hjulpet af USA, der genvandt momentum med en stigning på mere end 5% i juni– og nåede dermed i rekordniveau. Stigningerne var dog stærkt hjulpet af en stigende dollar. Den positive udvikling på de nye aktiemarkeder fra maj fortsatte ind i juni, hvor disse markeder steg omtrent 4% - dog stod dollarstigningen for omtrent halvdelen af stigningen.  Europa havde svært ved at holde samme tempo – men præsterede dog en stigning på mere end 1%. Det var de konjunkturfølsomme selskaber med it og energi i spidsen, der nød størst gavn af de positive vækstsignaler, mens eksempelvis forsyning er blevet ramt af frygten for stigende renter. Imens oliepriserne steg, faldt metaller som bl.a. kobber, og derfor faldt materiale-aktierne også. Her havde Kina en finger med i spillet, idet de foretog flere greb for at dæmpe spekulation på råvaremarkedet, herunder bl.a. ved at frigive en ukendt mængde fra deres strategiske lagre og ved at begrænse handlen med udvalgte råvare-futures.

På det danske obligationsmarked var renteniveauet moderat faldende i juni. Som det tidligere har været tilfældet, var det de lange renter som bevægede sig, mens obligationerne med op til tre års løbetid stort set var uændrede. I juni var det de konverterbare obligationer, der løb med fokus. Segmentet havde den bedste performance med et afkast på over 1% i de længst løbende obligationer. Årsagen skal findes i en stor efterspørgsel efter konverterbare obligationer, og samtidig har der været genplacering af renter og udtrækninger for juli-terminen. Generelt har alle segmenter leveret positive afkast i juni. Dårligste afkast blev realiseret blandt de korte statsobligationer, hvor de længere løbende statsobligationer har givet fine positive afkast. Flexlånsobligationerne har givet afkast på mellem 0 og 0,25 %.

Samlet set har EM obligationsinvestorerne opnået positive afkast i juni. Rentespændet mellem EM-obligationer og statsobligationer er udvidet en smule i juni, mens de underliggende amerikanske statsrenter er faldet med 10-15 basispoint. Samtidig er valutaerne på de nye oblgiationsmarkeder generelt styrket mod EUR og DKK. Landene har vidt forskellige tilgange til håndteringen af Corona-pandemien. Både den sundhedsmæssige tilgang, men også hvordan landene understøtter økonomierne ved hjælp af penge- og finanspolitik. Vi kender ikke facit af Corona-krisen, men meget tyder på, at langt de fleste lande står med en større gældsbyrde. Der er samtidig indikationer på, at noget af vækstfremgangen i 2021 bliver spist af tiltagende inflation. Omvendt byder den amerikanske og den europæiske centralbank fortsat på meget lempelig pengepolitik. Markedsrenterne er derfor forsat lave og investorer søger mod bl.a. nye obligationsmarkeder for at få mere i rente. Dette understøtter de nye obligationsmarkeder.

Investorerne oplevede en meget stille måned på markedet for virksomhedsobligationer, hvor inflationsusikkerhed og forskellige corona op- og nedlukninger ikke har haft væsentlig effekt på hverken rente- eller spændniveauer. Således har rentespændene over til statsobligationerne ikke bevæget sig nævneværdigt. Der har være god aktivitet i nyudstedelsesmarkedet, men generelt har nyudsedelsespræmierne været lave og endda negative.